Home Page|About Us|Contac Us
VTG | Varnà Rajòkàn e Gall | ورنا رجۏکان ءِ گَلّ


È tàk e pad: >> http://vtg.rzb.ir/


Blàg e Lekkènk:
Mai Bàrawà

Mai Bàra à:

Balòci yak mazanèn zubànè ka ca bàzèn labzè à jòď bit ag Yakè ca è labzàn e nàm Kaci ent ka Balòcestàn e ròkapti nèmag à kàrgerag a bit. Mai gall e kàr han hameši ent ka hamè labz e sar à kàr be kant. Balòci mai wati šahdèn zubàn ent bala pa Balòci zubàn e dèmà baragà gòn è jèďayàn ka pa Balòci zubàn à ha bàyad ent ka har yak labzè sar à dir à kàr be bit. Mai gall à yak jàhè nè ka dràhà òdà be bit, Bala mai jàh gèšter ma Sarbàz-Sarkaur ent.

مئی باروا

بلۏچی یک مزنݔں زبانے کہ چہ بازݔں لبزے ئا جۏڈ بیتَگ۔ یکے چہ اے لبزان ءِ ناما کچی اِنت کہ رۏکپتی(کِبلَهی/غربی) بلۏچستانا کار گِرَگ ءَ بیت۔ مئی گَلّ ءِ کار هں همشی اِنت کہ همے لبز ءِ سرا کار بہ کَنت۔ بلۏچی مئی وتی شهدݔں زبان اِنت بلہ پہ بلۏچی زبان ءِ دݔما برگا گۏں اے جݔڈه یاں کہ هہ باید اِنت کہ هر یک لبزے سرا دیرا کار بہ بیت۔ مئی گَلّ ئا یک دراهݔں جاهے نے کہ اۏدا بہ بیت بلہ مئی جاه سرباز-سرکؤر اِنت۔Sarbàz-Sarkaur
2016 - È kòšestè Balòci Zubàn e dèmà barag à.