close
تبلیغات در اینترنت

Home Page|About Us|Contac Us
VTG | Varnà Rajòkàn e Gall | ورنا رجۏکان ءِ گَلّ


È tàk e pad: >> http://vtg.rzb.ir/


Blàg e Lekkènk:
Balòci(Kaci Labz) e Siyàhag

Balochi(Kachi Dialect) have 29 alphabets

1- A - A - ءَ
Aps - Horse
Ars - Tears
Anb - Mango

2- À - AA - آ
Àp - Water
Às - Fire
Àtk - Came
Àdènk - Mirror
Àzmàn - Sky

3- B - B - بـ/ـبـ/ـب
Borz - Up
Bon - Down
Bàsk - Arm
Bèr - Revenge

4- C - CH - چـ/ـچـ/ـچ
Càgerd - Social
Capp - Left
Cond - Part
Camm - Eyes
Coťťi - Holliday
Càr - Four

5- D - D - د
Del - Heart
Do - Two
Dolàp - Afraid
Dàr - Wood
Dranz - a little

6- Ď - DH - ڈ
Ďòk - Heavy
Ďèl - Donkey
Ďæns - Dance

7- E - É - ءِ
Ensàn - Human
Ent - Limit
Ešk - Love

8- È - IE - ݔـ/ـݔـ/ـے
È - This
Èràn - Iran
Èkim - Unhope

9- G - G - گـ/ـگـ/ـگ
Gàl - Word
Gap - Chat
Gal - happy
Gall - Group
Gèš - More
Gerag - to Give

10- H - H - هـ/ـهـ/ـہ
Haur - Rain
Hàl - News
Huk - Fig
Hapt - Seven
Hašt - Eight
Han - Too
Haik - Egge

11- I - Í - ایـ/ـیـ/ـی
Bir - Thunderbolt
Sir - Wedding
Šir - Milk

12- J - J - جـ/ـجـ/ـج
Janèn - Female
Jang - War
Jèl - Jail
Jaťť - Fucking
Jost - Ask

13- K - K - کـ/ـکـ/ـک
Kàrc - Knife
Kauš - Shoes
Kapp - Part
Kobl - Lock

14- L - L - لـ/ـلـ/ـل
Lònť - Lips
Làg - Donkey
Laiť - Lamp
Loť - Punish
Lòť - Want

15- M - M - مـ/ـمـ/ـم
Màt - Mother
Menàt - Mom
Màr - Snake
Mid - Hair
Mardèn - Male
Maťť - to change a thing
Mošk - Mose
Mard - Man
Mòled - Maid

16- N - N - نـ/ـنـ/ـن
Nàm - Name
Nòk - New
Napag - Navel
Noh - Nine
Nàl - One of Promise
Nàh - Taste Fruit

17- O - Ó - ءُ
Borrag - Cut
Conď - Part
Šod - Hungry
Morr - Smell

18- Ò - OU - ۏ
Òlàk - Pet
Òpàr - Patience
Òd - There
Òštag - to stay

19- P - P - پـ/ـپـ/ـپ
Pàd - Foot
Pošt - Behind
Pàk - Kness
Porr - Full
Pàcen - Sheep
Panc - Five

20- R - R - ر
Rang - Colour
Ràst - Right
Romb - Group
Ròc - Sun/Day
Ròtàk - Newspaper
Ròď - Road

21- S - S - سـ/ـسـ/ـس
Sabz - Blue
Sohr - Red
Sir - Wwdding
Sàl - Year
Sae - Three
Sabàh - Morning
Sar - Head
Sòčag - to burn

22- Š - SH - شـ/ـشـ/ـش
Šàm - Dinner
Šunz - Green
Šap - Night
Šauk - Nice
Šàr - City
Šot - Gone

23- T - T - تـ/ـتـ/ـت
Teck - Right
Tah/Tòk - Inside
Tàk - Window/Page
Tors - Fear
Tacag - to run

24- Ť - TH - ٹـ/ـٹـ/ـٹ - ࢣ
Ťair - Tire
Ťèl - Oil
Ťòr - Injure
Ťacc - Connect

25- U - Ú - ـو/او
Umèt - Hope
Tur -
Pul - Money

26- W - W - و
Wànag - to Study/School
Waď - Kind
Wahd - Time
Wàb - Sleep
Wair - Wire
Wàk - Mood
Wàd - Salt
Waš - Good
Warag - to eat

27- Y - Y - یـ/ـیـ
Yàt - Remember
Yak - One
Yal - Never Mind

28- Z - Z - ز
Zànag - to know
Zàntkàr - Scientist
Zànk - Scient
Zòr - Power
Zit - Soon
Zard - Yellow

29- Ž - ZH - ژ
Žand -
Žàng - Bell
Žàmb -

The double Alphabets in Balòci(Kaci Labz)
1-AE- Æ æ - ـئ
Sæ - Three
Kuæ - Where are you?
Šaukae - You are nice

2-Ai - ai - ئی Mai - Our
Salimaig - Salim's

3-Au - au - ؤ
Sarkaur - a city
Maut - Deat
Šauk - Nice

Regulated by VTG at 2016 July 17

Balòci Mai Wati Šahdèn Zubàn Ent.Sarbàz-Sarkaur
2016 - È kòšestè Balòci Zubàn e dèmà barag à.