7 پݔسرمیلاد Pèsarmilàd

ھنیگݔں وھد: پنجشنبه 14 مهر 1401 - 9:46 قبل از ظهر
کارزورۏکی نام: گالگوَز: یا ھۏر بییگ | گالگوَز شمۏشتہ---
پݔسرمیلاد Pèsarmilàd
تراشو / لکۏک پسّو دیستگ گُڈی نبشتہ
نۏکݔں نبشتہ ھہ نۏکݔں نبشتہ ھہ
تراشو کبل بیتہ تراشو کُبل اِنت
بے نبشتہ بے نۏکݔں نبشتہ

ترینز پہ دیوانے :