Home Page|Alphabets|About Us|Contact Us |RSS
VTG | Varnà Rajòkàn e Gall | ورنا رجۏکان ءِ گَلّ


È tàk e pad: >> http://vtg.rzb.ir/


Blàg e Lekkènk:
Translating Baluchi lanuage in Google Translate

Translating Baluchi to English


Gèšter bowàn et...


This is Official Blog of VTG that Working on Balochi(Kachi Dialect/Western)
Sarbàz-Sarkaur
2016 - È kòšestè pa Balòci Zubàn e dèmà barag à.